Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Eksempler på planer der du må ha tillatelse for å felle større trær

  • småhusplanen (S-4220)
  • nordstrandsskråningen (S-4644 og S-4645)
  • reguleringsplan for Huk aveny (S-4726)

Hvordan dispensasjon blir vurdert og hva som må sendes inn av dokumentasjon, er beskrevet i småhusplanens veileder side 20, «Dispensasjonssøknad om trefelling utenfor byggesak».

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Se bestemmelsene for din eiendom i Hva gjelder for eiendommen 

Beskjære trær

Du trenger ikke søke for å beskjære trær som er vernet i reguleringsplanen. Beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier som er en tjeneste Norsk Trefelling tilbyr. En arborist vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Andre bestemmelser

Det er ikke bare reguleringsplanen som gir føringer for om du kan felle trær på privat grunn eller ikke.

Først må du sende nabovarsel.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema. Norsk Trefelling er behjelpelige med å utarbeide søknaden.

  • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet
  • en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
  • et kart hvor treet er avmerket
  • fotodokumentasjon av treet
  • dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist), hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer
  • kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil Oslo kommune pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil kommunen politianmelde hogsten. 

Felling av trær i strid med reguleringsplanen

Søker du om dispensasjon for felling av trær utenom en byggesak, koster dette per Mai 2021 – 6 235 kroner uavhengig av hvor mange trær du ønsker å felle. Dette er et gebyr som blir direktefakturert av Oslo Kommune til kunde.

Ved fare

Er du bekymret for at et tre på eiendommen din utgjør en fare for omgivelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med oss. Trepleieren kan vurdere tilstanden til treet. Dersom trepleieren kan dokumentere at treet må felles raskt, vil Oslo kommune kunne prioritere dispensasjonssøknaden din raskere.

Du bør sikre området rundt treet i påvente av at vi behandler søknaden.

Hvis treet på eiendommen din utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.