Vi får stadig spørsmål om hvordan man søker for å felle trær på egen eiendom, så vedlagt et eksempel på en søknad. Denne kan sees i sammenheng med veiledningen til nabovarselsskjemaet du også må sende inn. Litt mer generelt om når du må søke om å felle trær på egen eiendom er beskrevet her

Søknad om dispensjasjon fra vernebestemmelsen i småhusplanen s-4220 for felling av et furutre

Adresse: Bregneveien 999, 9999 Oslo

Gårds-/bruksnummer: 99/999

Gjeldende reguleringsplan: s-4220

Hva: Furu på diameter ca 70 cm inneklemt mellom strømledninger på sydvestlig side av tomten søkes om dispensasjons fra reguleringsplan for å felles.

Begrunnelse (eksempler en / flere): Furu står på hjørnet av tomt og ødelegger mur ved at røtter vokser igjennom konstruksjonen.

Treet har i tillegg vokst fra sine omgivelser og gir dermed skygge på tomt til eier og naboer og hindrer utsyn.

Naboer klager over nedfall fra treet og at det tar lys og luft og skaper et mørkt utemiljø som også hindrer andre planter fra å gro

På grunn av treets høyde og nærhet til strømledninger har det også en iboende risiko for å rive ned strømledninger mellom flere hus, om en større gren brekker av, eller om treet velter. Søker ønsker ikke å bære denne økonomiske risikoen.

Treet er på den annen side ikke vesentlig synlig i omgivelsene i forhold andre trær, (da det står bakenfor en topp/ bak flere hus osv,), slik at felling av treet ikke vil påvirke områdets estetikk (da det mange trær i området som ikke er ødeleggende for innbyggeres bokvalitet).

Kartskisse hentet fra kommunekart, hvor treet er markert med rødt kryss:

Kartutsnitt fra kommunekart som viser hvor på tomten omsøkt tre som skal felles er plassert
Kartskisse over omsøkt tre som skal felles

Bilde av omsøkt tre, som viser nærhet til flere strømledninger:

Ta med eventuelle flere bilder:

Xxx

xxx

Signatur ansvarlig søker Tom Tomsen:_______________________

Sted / Dato: _____________________________________________

Under følger eksempel på søknadsskjema i wordformat: